AL-AHKAM

 BAB I
PENDAHULUAN

Wacana taqnin al-ahkam dalam hukum Islam merupakan salah satu persoalan yang memicu kontroversi luas di kalangan umat Islam. Ada kubu yang menyetujui dan ada pula kubu yang menentangnya, bahkan dengan begitu sengit. Hal itu karena taqnin al-ahkam termasuk wacana yang relatif baru. Di Indonesia sendiri, wacana taqnin hukum-hukum Islam juga ramai dibicarakan ketika Orde Baru runtuh dan masuk Orde Reformasi seiring dengan ditetapkannya kebijakan otonomi di berbagai daerah. Banyak perda-perda syariat bermunculan di berbagai daerah. Yang paling banyak menyita perhatian, tentu saja kasus di Aceh yang telah menetapkan undang-undang (qanun) Syariat tentang beberapa hal tertentu. 
AL-AHKAM , USHUL FIQIH PENGERTIAN IJMA’
 Fenomena perda-perda syariat itu sendiri tak ayal menuai banyak tanggapan baik yang pro maupun kontra. Kalangan non-muslim tentu saja banyak yang memprotes dan menganggap bahwa hal itu adalah upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Di samping itu, orang-orang Islam yang berhaluan liberal juga dengan gigih menentangnya. Formalisasi syariat dalam bentuk perda-perda, terutama perda maksiat, dituding mereka sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap domain privat masyarakat.

BAB II
PEMBAHASAN
AL AHKAM (HUKUM)

A.    PENGERTIAN HUKUM

1.      Pengertian hukum ialah firman Allah (al-qur’an) dan sunah Nabi (al- hadis) yang berhubungan dengan perbuatan orang orang dewasa (mukallaf),firman mana yang mengandung tuntutan membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai tanda adanya yang lain (hanafi: 12).[1]
Mayoritas ulama ushul mendefinisikan hukum sebagai berikut:
 kalam Allah yang menangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.”[2]

Yang dimaksudkan khitab Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur’an, as-sunnah, maupun yang lainnya, seperti ijma’ dan qiyas. Namun, para ulama ushul kontemporer, seperti Ali hasaballah dan Abd. Wahab khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil disini hanya Al-Qur’an dan as-Sunnah. Adapun ijma’ dan qiyas hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari Al-Qur’an dan sunah tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang disandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinnya disebut sebagai sumber hukum.
Yang dimaksud dengan yang menyangkut perbuatan mukkalaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan, seperti gibah (menggunjing) dan namimah (mengadu domba).
Yang dimaksud dengan imperatif (iqtidha) adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya yakni melarang, baik tuntutan itu bersifat memaksa maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud tahyir (fakultatif) adalah kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang sama.[3]
Dan yang dimaksud wadh’I (mendudukkan sesuatu) adalah memposisikan sesuatu sebagai penghubung hukum, baik terbentuk sebab, syarat, maupun penghalang.
Definisi hukum tersebut merupakan definisi hukum sebagai kaidah, yakni patokan prilaku manusia.

2.      Pembagian hukum.
Hukum menurut ulama ushul terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i.
a.       Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara perbuatan dan meninggalkan.[4]
Ada dua pendapat yang mengemukakan tentang bentuk-bentuk hukum taklifi. Pertama, bentuk-bentuk hukum taklifi menurut jumhur ulama ushul fiqh/mutakalimin. menurut mereka bentuk-bentuk hukum ada 5 macam, yaitu ijab, nabd, ibahah, karahan, dan tahrim. Kedua, bentuk-bentuk hukum taklifi, seperti iftirad, ijab, nabd,ibahah, karahah tanzhiliyah, karahah tahrimiyyah, dan tahrim.

Sedangkan Hukum-hukum taklifi menurut fuqaha adalah dampak dari tuntutan khitab tasyri’, seperti: wajib, haram, makruh, sunah, dan mandub.[5]

Tiga Tuntutan Bagi Mukkalaf.
ð  Tuntutan berbuat
Contoh: dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat (Q.s Al-baqarah,110)
ð  Tuntutan membolehkan
Contoh: adakalanya kamu lepaskan tawanan itu dan kemudian sebagai pemberian kepadanya atau kamu terima tebusan darinya sampai berhenti peperangan.
ð  Tuntutan menjadikan sesuatu sebagai tanda adanya yang lain.
Conntoh:
ÉOÏ%r& no4qn=¢Á9$# Ï8qä9à$Î! ħôJ¤±9$# 4n<Î) È,|¡xî È@ø©9$# tb#uäöè%ur ̍ôfxÿø9$# (
 ¨bÎ) tb#uäöè% ̍ôfxÿø9$# šc%x. #YŠqåkôtB ÇÐÑÈ  

 Mendirikan sholat dari sesudah tergelincirnya matahari,sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh Malaikat (Q.Al-isra’,78)

b.      Hukum wadh’I adalah firman Allah SWT. Yang menuntut untuk menjadikan desuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang maka ia disebut hukum wadh’i. di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.[6]
Contoh:
ÉOÏ%r& no4qn=¢Á9$# Ï8qä9à$Î! ħôJ¤±9$# 4n<Î) È,|¡xî È@ø©9$# tb#uäöè%ur ̍ôfxÿø9$# (
¨bÎ) tb#uäöè% ̍ôfxÿø9$# šc%x. #YŠqåkôtB ÇÐÑÈ
Artinya:
Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir”. (QS. Al-Isra : 78)

Dari contoh ayat tersebut, tergelincirnya matahari dijadikan sebab wajibnya shalat.

CARA MENGGUNAKAN SUMBER HUKUM

a.       Sumber pokok Al-qur’an dan As sunnah dan dari ijma’,Qiyas,ihtisan,maslahahmursalah,istishab uruf,mazhab shahabi,syar’u man qoblana,dzari’ah.
b.      Menetapkan hukum bersumber pada Qur’an dan sunnah ada yang bersifat qath’I dan zanni.
c.       Menetapkan hukum bersumber pada sumber lainnya bila sumber dari Qur’an dan sunnah bersifat zanni,atau tidak ada hukumnya.
d.      Sumber Al Qur’an yang qad’i.


Contoh ;
“bagimu (suami)seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,jika mereka tidak mempunyai anak”.(Q.An Nisa’,12)
tûïÏ%©!$#ur tbqãBötƒ ÏM»oY|ÁósßJø9$# §NèO óOs9 (#qè?ù'tƒ Ïpyèt/ör'Î/ uä!#ypkà­
 óOèdrßÎ=ô_$$sù tûüÏZ»uKrO Zot$ù#y_ Ÿwur (#qè=t7ø)s? öNçlm; ¸oy»pky­ #Yt/r&
4 y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÍÈ
“orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berzina,jika mereka tidak dapat mandatangkan saksi empat orang, maka deralah mereka delapan puluh kali (Q.An Nur,4).
e.       Sumber Al qur’an yang zanni
Contoh;
àM»s)¯=sÜßJø9$#ur šÆóÁ­/uŽtItƒ £`ÎgÅ¡àÿRr'Î/ spsW»n=rO &äÿrãè% ......................

“wanita-wanita yang ditalaq hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (Q.Al Baqarah,228)


B.     MAHKUM BIH/MAHKUM FIQH.

1.      Pengertian mahkum fiqih
         Mahkum fih ialah hasil perbuatan mukalaf yang terkait dengan tuntutan syara’ (Allah dan Rosulnya) yaitu tuntutan untuk mengerjakan,meninggalkan dan memilih suatu pekerjaan serta bersifat sebab,syarat,halangan (mani’),azimah,rukhshah,sah dan batal.[7] Untuk menyebutkan istilah peristiwa hukum atau objek hukum, sebagian ulama ushul menggunakan istilah mahkum fiqh, karena di dalam perbuatan atau peristiwa itulah ada hukum, baik hukum wajib maupun yang hukum haram. Sebagian ulama lainnya menggunakan mahkum bih, karena perbuatan mukallaf itu bisa disifati dengan hukum, baik bersifat yang diperintahkan maupun yang dilarang.
        Menurut ulama ushul fiqh, yang dimaksud dengan mahkum fiqh adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukkalaf yang terkait dengan perintah syari’ (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan , tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syara’, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah serta batal.[8]

2.      Syarat-syarat mahkum fiqih.
      Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa syarat sahnya suatu taklif (pembebanan hukum) yaitu:
a.       Mukkalaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan.
b.      Mukkalaf harus mengetahui sumber taklif.
c.       Perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.[9]

Syarat perbuatan mukalaf yang terkait dengan tuntutan syara’ (mahkum fih) ialah;
a.      Menyempurnakan janji mukalaf yang bertalian dngan wajib.
b.      Menyangkut masalah yang tidak di laksanakan bertalian dengan haram.
c.       menyangkut perbuatan manusia mengerjakan atau tidak mengerjakan,bertalian dengan mubah.

3.      Macam-macam mahkum fiqh.
     Para ulama ushul fiqh membagi mahkum fiqh dari dua segi, yaitu: dari segi kebenarannya secara material dan syara’, serta hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri.

Dari segi keberadaanya secara material dan syara’, mahkum fiqh terdiri atas:
a.       Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’, seperti makan dan minum. Makan dan minum adalah perbuatan mukkalaf, tetapi perbuatan makan itu tidak terkait dengan hukum syara’.
b.      Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara’, seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan ini menjadi sebab adanya hukum syara’, yaitu hudud dan qishah.
c.        Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti shalat dan zakat.
d.      Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara’ serta mengakibatkan adanya hukum syara’ yang lain, seperti nikah, jual-beli, dan sewa menyewa. Perbuatan seperti ini secara material ada dan diakui oleh syara’.

   Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu, maka mahkum fih dibagi dalam 4 bentuk, yaitu:
a.       Semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. Dalam hak ini seseorang tidak dibenarkan melakukan pelecehan dan melakukan sesuatu tindakan yang mengganggu hak ini.[10] Hak sifatnya semata-mata hak Allah ini, menurut ulama ushul fiqh ada 8 macam, yakni:
1.      ibadah mahdah(murni), separti iman dan rukun islam yang lima.
2.      Ibadah yang didalamnya mengandung makna pemberian dan santunan, seperti zakat fitrah,
3.      Bantuan atau santunan yang mengandung makna ibadah, seperti zakat hasil yang dikeluarkan dari bumi.
4.      Biaya/santunan yang mengandung makna hukuman, seperti kharaj(pajak bumi).
5.      Hukuman secara sempurna dalam berbagai tindak pidana, seperti hukuman berbuat zina(dera atau rajam)
6.      Hukuman yang tidak sempurna, seperti seseorang tidak diberi harta waris atau wasiat, karena ia membunuh pemilik harta tersebut.
7.      Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti karafat sumpah, karafat dzihar, karafat orang yang melakukan senggama di siang hari bulan ramadhan, dan berbagai diyat lainnya.
8.      Hak-hak yang harus dibayar, seperti kewajiban mengeluarkan seperlima harta terpendam dan harta rampasan perang.
b.      Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang,
c.       Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina),
d.      Kompromi antara hak Allah dan hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qishash.KESIMPULAN

        Setelah pemakalah mempelajari dan dapat mengambil kesimpulan bahwa, Mahkum fiqh ialah hasil perbuatan mukalaf yang terkait dengan tuntutan syara’ (Allah dan Rosulnya) yaitu tuntutan untuk mengerjakan,meninggalkan dan memilih suatu pekerjaan serta bersifat sebab,syarat,halangan (mani’),azimah,rukhshah,sah dan batal.
        Menurut ulama ushul fiqh, yang dimaksud dengan mahkum fiqh adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukkalaf yang terkait dengan perintah syari’ (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan , tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syara’, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah serta batalDAFTAR PUSTAKA

Praja S Juhaya, Ilmu Ushul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
Hudaya, Ushul Fiqh, Metro, 2008.


[1] Hudaya, “ushul fiqh”,  metro, hlm.39.
[2] Juhaya, s, praja, “ilmu ushul fiqih”, (pustaka setia,bandung, ), hlm.295.
[3]Ibid,
[4] Ibid, hlm. 296
[5] Ibid, hlm. 302
[6] Ibid, hlm. 312.
[7] Hudaya, “Ushul Fiqh”,Metro, hlm. 42.  
[8] Opcit, hlm. 317.
[9] Ibid, hlm. 321.
[10] Ibid, hlm. 332


EmoticonEmoticon

statcounter

Free counters!