Ibadah Qur'banBAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang Masalah
Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata : qaruba (fi’il madhi) – yaqrabu (fi’il mudhari’) – qurban wa qurbaanan (mashdar). Artinya, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.
Pengertian Ibadah Qur'ban

Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udh-hiyah atau adh-dhahiyah , dengan bentuk jamaknya al adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00 – 10.00.
Udh-hiyah adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah (Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah XIII/155; Al Jabari, 1994).

B.     Tujuan
Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang qurban secara umum, terutama berkaitan dengan hal-hal yang umum dilakukan dalam melakukan qurban.BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Qurban
Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata : qaruba (fi’il madhi) – yaqrabu (fi’il mudhari’) – qurban wa qurbaanan (mashdar). Artinya, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.[1]
Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udh-hiyah atau adh-dhahiyah , dengan bentuk jamaknya al adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00 – 10.00.
Udh-hiyah adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah.
B.     Dasar Hukum Ibadah Qurban
Ibadah qurban hukumnya adalh sunnah muakkad. Bagi yang mampu melakukannya lalu meninggalkan ibadah itu, maka dihukumkan makruh.[2]
Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw., pernah mengurbankan dua kambing qibasy, yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman, bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).
Dan muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw. bersabda: “Dan jika kamu telah melihat hilal masuknya bulan Dzul Hijjah, dan salah seorang kamu ingin berqurban, maka hendaklahia memberikan rambut dan kukunya.”
Sabda beliau: “..............ingin berqurban..........” adalah dalil bahwa ibadah ini sunnah bukan wajib.
Dan diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, bahwa mereka berdua belum pernah melakukan qurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran takut kalau-kalau dainggap sebagai hal yang wajib.
            Qurban tidak wajib lantaran dua hal:[3]
1.      Bagi seorang yang bernadzar.
Berdalilkan sabda Rasulullah saw.: “Siapa yyang bernadzar untuk pekerjaan taat kepada Allah, hendaklah ia melakukannya.”
Bahkan sampai orang yang bernadzar itu meninggal dunia, sesungguhnya boleh diwakilkan ornag lain yang ia berikan mandat untuk itu, ketika ia masih hidup.
2.      Bahwa sesorang berkata: Ini milik Allah atau ini binatang qurban.
Menurut Malik, jiwa waktu membeli diniatkan untuk diqurbankan, maka menjadi wajib.
C.    Keutamaan Qurban
Berqurban merupakan amal yang paling dicintai Allah SWT pada saat Idul Adh-ha. Sabda Nabi SAW : “Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya Qurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih qurban.” (HR. At Tirmidzi).
Berdasarkan hadits itu Imam Ahmad bin Hambal, Abuz Zanad, dan Ibnu Taimiyah berpendapat,”Menyembelih hewan pada hari raya Qurban, aqiqah (setelah mendapat anak), dan hadyu (ketika haji), lebih utama daripada shadaqah yang nilainya sama.”
Tetesan darah hewan qurban akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berqurban. Sabda Nabi SAW : “Hai Fathimah, bangunlah dan saksikanlah qurbanmu. Karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kaulakukan.”

D.    Hikmah Berqurban
Ibadah qurban disyariatkan oleh Allah untuk mengenang Nabi Ibrahim as., dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari I’ed, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.: “Hari ini adalah hari makan dan minum dan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla.[4]
E.     Macam-macam Hewan Qurban
a.       Jenis Hewan
Jenis binatang yang sah untuk qurban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara/diternakkan untuk diperah susunya dan dimakan dagingnya.[5] Hewan yang boleh dijadikan qurban adalah : unta, sapi, dan kambing (atau domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan qurban.
Firman Allah swt.:
(#rãä.õuÏj9 zNó$# «!$# 4n?tã $tB Nßgs%yu .`ÏiB ÏpyJÎgt/ ÉO»yè÷RF{$#   
“................supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka.” (Q.S. 22 ayat 34).
Dalam bahasa Arab, kata bahimatul an’aam (binatang ternak) hanya mencakup unta, sapi, dan kambing, bukan yang lain. Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya Al Fiqh Al Wadhih III/3 membolehkan berkurban dengan kerbau (jamus), sebab disamakan dengan sapi.
b.      Jenis Kelamin
Dalam berqurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan, sesuai hadits-hadits Nabi SAW yang bersifat umum mencakup kebolehan berqurban dengan jenis jantan dan betina, dan tidak melarang salah satu jenis kelamin.

c.       Umur
Sesuai hadits-hadits Nabi SAW, dianggap mencukupi, berqurban dengan kambing/domba berumur satu tahun masuk tahun kedua, sapi (atau kerbau) berumur dua tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur lima tahun.
1.      Riwayat Ahmad dan At Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw.  bersabda: “Binatang qurban yang paling bagus adalah jadza’ kambing. (jadaza’ menurut Hanafi adalah kambing/domba yang berumur beberapa bulan. Menurut Asy Syafi’i yang berumur satu tahun. Ini yang tershahih.
2.      Uqbah bin Amir berkata: Kutanyakan: “Wahai Rasulullah saw., aku punya jadza’.” Rasulullah menjawab: berqurbanlah dengannya.” (riwayat Al Bukhari dan Muslim).
3.      Muslim meriwayatkan dari jabir, bahwa Rasulullah bersabda: “janganlah kalian mengqurbankan binatang kecauli yang berumur satu tahun ke atas, jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah yang jadza’ domba.”
d.      Kondisi
Hewan yang dikurbankan haruslah mulus, sehat, dan bagus. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Sudah dimaklumi, qurban adalah taqarrub kepada Allah. Maka usahakan hewannya berkualitas prima dan top, bukan kualitas sembarangan.
Cacat binatang yang menyebabkan tidak sah dipergunakan untuk berkurban ada 9 macam, berdasarkan hadits-hadits Nabi saw:[6]
1.      Yang nyata-nyata buta sebelah,
2.      Yang nyata-nyata menderita penyakit (dalam keadaan sakit),
3.      Yang nyata-nyata pincang jalannya,
4.      Yang nyata-nyata lemah kakinya serta kurus,
5.      Yang tidak ada sebagian tanduknya,
6.      Yang tidak ada sebagian kupingnya,
7.      Yang terpotong hidungnya,
8.      Yang pendek ekornya (karena terpotong/putus) ,
9.      Yang rabun matanya.
Hewan yang dikebiri boleh dijadikan qurban. Sebab Rasulullah pernah berkurban dengan dua ekor kibasy yang gemuk, bertanduk, dan telah dikebiri (al maujuu’ain). (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Abi Rifa’i, bahwa Rasulullah berqurban dengan dua ekor kambing kibasy yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri. Karena dagingnya lebih enak dan lebih lezat.[7]BAB III
KESIMPULAN

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata : qaruba (fi’il madhi) – yaqrabu (fi’il mudhari’) – qurban wa qurbaanan (mashdar). Artinya, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.
Ibadah qurban hukumnya adalh sunnah muakkad. Bagi yang mampu melakukannya lalu meninggalkan ibadah itu, maka dihukumkan makruh. Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw., pernah mengurbankan dua kambing qibasy, yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman, bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).
Berqurban merupakan amal yang paling dicintai Allah SWT pada saat Idul Adh-ha. Sabda Nabi SAW : “Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya Qurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih qurban.” (HR. At Tirmidzi).
Jenis binatang yang sah untuk qurban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara/diternakkan untuk diperah susunya dan dimakan dagingnya. Hewan yang boleh dijadikan qurban adalah : unta, sapi, dan kambing (atau domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan qurban. Berdasarkan firman Allah swt.: “................supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka.” (Q.S. 22 ayat 34).DAFTAR PUSTAKA

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Alma’arif, Bandung: 1987.
T. Ibrahim-H. Darsono, Penerapan Fikih, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo: 2004.

[1]T. Ibrahim-H. Darsono, Penerapan Fikih, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo: 2004. hlm. 118.
[2] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Alma’arif, Bandung; 1987. hlm. 156.
[3] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Alma’arif, Bandung; 1987. hlm. 156.
[4] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Alma’arif, Bandung; 1987. hlm. 157.
[5] T. Ibrahim-H. Darsono, Penerapan Fikih, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo: 2004. hlm. 120.
[6] T. Ibrahim-H. Darsono, Penerapan Fikih, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo: 2004. hlm. 120.
[7] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Alma’arif, Bandung; 1987. hlm. 159.


EmoticonEmoticon

statcounter

Free counters!