RIBA DALAM JUAL BELI

RIBA DALAM JUAL BELI 
KITAB PERTAMA
JUAL BELl

1445. “Bai’ (menjualsesuatu) dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syaral yang diperlukan.”
 Hukum mi disepakati seluruh para ahli ijma’ (ulama mujtakidin) tak ada khulaf padanya. Memang dengan tegas-tegas Al Qur-an menerangkan, bahwa menjual itu, halal ; sedang nba diharamkan.
Menjual sesuatu ialah : mengalilikan hak pemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas.dasar kerelaan kedua belah pihak.
MAHKUM ALAIH dan AL-HAKIM serta PERMASALAHANNYA, AL-AHKAM , mengenal Konsep Mudharabah,


1446. )Penjualan flu sah dilalaikan oleh seseorang yang te!ah sampai
/umur berakal, mempunyai kmampuan, yakni kemauansendfri dan mempunyai hak terhadap hartanya.”
 Hukum ini di ijma’i para mujtahidin, tak ada khilafpadanya.
 1447. ‘Penjualan anak kecil, belum sampai umur belum berakal penuh, tidak sah.”
Begini juga pendapat Malik.


Abu Hanifah dan Ahmad berkata : Sah penjualan anak kecil yang sudah mumaiyiz.” Dalam pada itu Abu Hanifah mensyaratkan sahnya dengan terlebih dahulu ada diizinkan oleh wali dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sesudah terjadi penjualan. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.

1448. “Penjualan orang yang dipaksa, mukrah (mustakrah) tidak
sah.”

Pendapat mi sesuai dengan pendapat Malik dan Ahmad. Kata Abu Hanifah: Sah.

(1449. “Jual bell dengan cara memberikan barang dan menerima
harga, dengan tidak melakukan 4jab dan qabul okh pihak penjual dan pembeli (bai’ mu ‘athah) sebagai yang berlaku
dalam masyarakat kita sekarang, tidak sah”

Demikian pendapat yang dipandang rajih dalain mazhab Asy
Syafi’y.
juga.

Abu Hanifah dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat begini
Kata Malik: Sah. Pendapat Malik mi dipilhi oleh beberapa ulama
besar dalam mazhab Asy Syafi’y. Di antaranya Ibnush Shabbagh, An
Nawawy, dan segolongan ulama Syafi’iyah. Dalam suatu riwayat dan
Abu Hanifah dan Ahmad, serupa pendapat beliau-beliau itu dengan
Malik.
Ringkasnya, menurut mazhab Asy Syafi’y, disyaratkan ijab dan
qabul dalam mensalikan jual bell
.
1450. “lidak sah penjualan yang dilakukan oleh orang gila.”

Hukum mi diijma’i oleh segenap mujtahidin.

1451. “Disyaratkan 4jab dan qabul dalam penjualan kecil-kecilan, seperti menjual segantang beras.”

/           \ Dari Abu Hanifali dalam soal mi diterima dua riwayat. 1) Tidak disyaratkan ijab dan qabul, baik terhadap barang-barang yang berharga maupun terhadap barang-barang kecil-kecilan. 2) Disyaratkan pada yang berharga mahal, tidak pada yang berharga murah. Menurut pendapat Alimad, disyaratkan ijab dan qabulpada barang-barang yang berharga mahal, tidak pada barang-barang yang berharga murah.

Kata Malik : Sama sekali tidak disyaratkan sabnya jual bell dengan aanya ijab dan qabul. Tiap-tiap yang dipandang ‘unifsebagai
tanda penjualan dan pembelian, penjualannya salt
.
1452.“Penjualanyangsudah berlaku, sudah terjadi yab dan qabul, dapatdibatalkan oleh salah satupihak, selama mereka masih dalam satu majelis, sebelum berpisah.”

Beginijuga pendapat Ahmad.

Kata Abu Hanifah dan Malik : Tidak boleh lagi khiyar (pembatalan), walaupun masih dalam satu majelis, sebelum berpisah,
kalau sudah terjadi jual beli itu.

 1453. “Syarat khiyar dibolehkan untuk selama tiga hari.”

Yakni: boleh kita meminta kepada penjual, supaya diberikan kepada kita (pembeli) hak memikirkan lebih lanjut tentang penjualan
yang sudah dilakukan, selama tiga han. Sesudah berlalu waktu itu
barulah penjualan, atau pembelian itu diteruskan, atau dibatalkan. liii,
dalam ‘uruf fiqh dinamai syarat khiyar

Pendapat Asy Syafi’y mi sesuai dengan pendapat Abu Hanifali.
Kedua-dua beliau mi tidak membolehkan muddali (jangka waktu)
khiyar lebili dan tiga han.


Kata Malik : Muddah khiyar  itu, boleh dibuat menumt keperluan.
Dan hal itu berlainan menurut perlaman barang yang dijual atau dibeli
itu. Kalau buah-buahan yang hanya tahan sehari, tidak boleh dijadikan
muddah khiyar lebih dan sehari. Barang yang mungkin tak dapat
dip ertimbangkan dalam tiga han, boleh dip erpanjangkan muddah itu.

Kata Ahmad, Abu Yusufdan Muhammad: “Mengenai muddah
khiyar diserahkan kepada persetujuan kedua belah piliak.’

Dan jika disyaratkan khiyar hingga malam, maka malam itu tidak
masuk menurut pendapat Malik, Asy Syafi’y dan Akmad.
Kata Abu Hanifah : Masuk. Dan apabila berlalu waktu khiyar
dengan tidak ditegaskan oleh salah satu pthak, ditemskan, atau diba
talkan, sahlah penjualan itu, menurut pendapat Abu Hanifah, Asy
Syafi’y dan Ahmad.

Kata Malik: Tidak.

1454. Apabila seseorang menjual barangnya denganjanji, bahwa
jika dalam tempo 2 harE tidak dibayai tEdak jadE diteruskan
penjualan, syaratnya itu fasid : merusakkan penjualan (tidak
mensahkannya).”

Beginijuga pendapat Malik dan Ahmad.

Kata Abu Hanifah: Penjualan itu, sah.
                                                  
1455. “Orang yang berhak khiyar boleh membatalkan pembelian
(penjualan), balk di hadapan pihak kedua, ataupun di
be!akangnya.”

Demikianjuga pendapat Malik dan Asy Syafi’y.
Kata Abu Hanifah : Pembatalan haruslali dilakukan di hadapan
pihak kedua (pembeli atau penjual).

1456. “Khiyar majhul (yang tidak ditentukan berapa lama), maka
syarat dan penjualan itu, batal.”

Beginijuga pendapat Abu Hanifah.

Kata Malik : Boleh dan lalu ditentukan muddah kbiyar yang
dibiasakan bagi barang yang serupa itu.”
Kata Alimad: ‘Penjualan dan khiyar, sah.”
Kata lbnu Abi Laila: ‘Penjualan sah, syaratnya, batal”


“ 1457. “Apabila orang yang mempunyal hak khiyar mati dalam
muddah khiyar berpindahlah hak khyar   itu kepada warisanya.”

Begini juga pendapat Malik dan Ahmad.

Kata Abu Haniiàh: Dengan kematiannya itu hilanglah hak khiyar.

1458. “Hak milikbenpindah kepadapembeli dalam pembelian yang
thaIatkankhya, denganselesainyaakad,jikananfidjteruskan
penjualan, atau pembelian.”

Inilah faham yang dipandang kuat oleh ulama-ulama Syafi’iyah.

Menurut Abu Hanifah dan Malik : Berpmdah dengan selesainya
hak khiyar.

1459. “Janiyah yang dibeli dengan jalan khiyar, tidak boleh
disetubuhi dalam muddah khiyar oleh pembeli, boleh oleh
penjuaL”

Faham mi disetujui Abu Hanifah dan Malik.

Kata Abmad: Tidak boleh disetububi oleh kedua-duanya (penjual
dan pembeli).

1460. ‘Menjual benda yang suci, sah.”

Hukum mi diijma’i oleh selunth mujtahidin.

1461. “Menjual barang yang naj is ‘ainnya, seperti . anjing, arak
dan tahi binatang, tidak sah”

Begimjuga pendapat Akmad.

Kata Abu Hanifah: Sah menjual anjmg dan talii binatang. Dan
boleh muslim mewakilkan kepada orang dzimmy untuk menjual arak
dan membelinya. Asliab Malikberselisih fahamtentang menjual anjing.
Ada yang membolehkannya, ada yang memakruhkanya dan ada yang
membolehkan dijual anjing yang dibenarkan kita memeliuiaranya saja.
Asy Syafi’y dan Abmad berpendapat tidak wajib dibayar harga anjing
yang kita bunuli.

1462. “Minyak yang kena najis tak sah dijual, walaupun sudah
dibersihkan.”


Pendapat mi disetujui oleh Malik dan Ahmad.
Kata Abu Hanifah Boleh kita menjual minyak yang kena najis.

1463. ‘1idak sah menjual harta wakaf”

Pendapat mi dip egangi oleh Malik dan Abmad juga.

Kata Abu Hanifah : Boleh dijual asal saja beluni sampai wakaf
itu ke tangan hakim (beluin menjadi pegangan hakim, belum ada sesualu
putusan hakim), atau kalau wakafitu diberikan secara wasiat.

1464. “Air susu wanita, boleh dual.”

Beginijuga pendapat Abmad.

Kata Abu Hamfali dan Malik: “Tidak boleh dijual air susu
wanita.”
1465. ‘Menjual ulat sutera, sah.”

Demikianlah pendapat Malik dan Ahmad.

Kata Abu Hanifah: Tidak sah menjual ulat sutera.

1466. “lidak sah seseorang menjual sesuatu barang yang bukan
miliknya tanpa seizin pemiliknya.”

Demikian pendap at jadid Asy Syafi’y. Menunit qadim dimauqufkan. Yaknijika si pembeli barang membenarkan, sahlah penjualan itu
dan jika tidak dibenarkan, tidaklah sab.

Kata Abu Hanifah: Penjualan sah dan dipautkan kepada keizinan
pemilik, sedang bell tidak dimauqulkan kepada keizinan pemilik.
Menurut Malik: Jual dan beli diinauqufkan kepada keizinan si
pemilik.

Dari Ahmad diterinia dua macam pendapat dalam soal ini.

1467. “Tidaksah menjual barangyang belum sepenuhnya milk kita, seperti kita menjualsesuatu barangyangsudah kita bell namun belum berada dalam tan gan kita, baik kebun, ataupun barang yang dapat dipindahkan.”

Pendapat  ini dipegangi juga oleh Muhammad ibn Al Hasan.
Kata Abu Hanifah : Salt kita menjual kebun sebelum kita
memilikinya.

Kata Malik : Menjual makanan sebelum diterima tidak sah. Yang
selain dan makanan, salt.
Kata Ahmad : Jika yang dijual itu barang sukatan, atau barang yang dihutang, atau barang yang ditimbang, tidak hanis dijual sebelum diterima. Jika bukan itu, boleh. Menerima barang ialah : jika barang itu barang yang dipindahkan, dengan memindahkannya, dan barang yang tidak dipindahkan seperti kebun, rumah dengan takhliyah. Menurut pendapat Abu Hanifah,semuanya itu dengan takhliyah.

1468. “Tidak sah .menjual barang yang tak sanggup diserahan kepada yang membeli, seperti menjual burung di udara, ikan di air budak yang telah lari”

Hukum mi disepakati para imam. Ibnu Umar mensalikan kita
menjual budak yang telah Ian (minggat). Umar Ibnu Abdul Aziz, Ibnu

PENGERTIAN DAN LANDASAN SYAB’IY

Secara bahasa al-bai’ (menjual) berarti “mempertukarkan sesua
dengan sesuatu”.’ Ta merupakan sebuah nama yang mencakup
i terhadap kebalikannya yakni al-syira’ (membeli). Demi
al-bai’ sering diterjemahkan dengan “jual-bei”.

Pengertian al-bai’ secara istilah, para fuqaha menyampaikan inisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut mi.
fuqaha Hanafiyah

menukar harta dengan harta meWui tata cara tertentu, Iau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu
ing lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai

a1-bai’, seperti  melalui  ijab dan  ta’atbi (saling menyerahkan)”. Imam Nawawi dalam al-Majmu’ menyampaikan definisi seba
berikut:

“Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pe..milikan”.

 Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut:


“Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemffikar dan penyerahan milk”,

Karena jual bei merupakan kebutuhan dotwridalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jua bell, maka Islam menetapkan kebolehañnya sebagaimana dinyatak dalam banyak keterangan al-Qur’an dan Hadis Nabi. Misalnya. man Allah, ahalla Alkzh al-bai’a wa harrama al-riba (Allah meng1 lalkan jual beli dan mengharamkan nba); was-tasyhidu ida tabaya’tui (hendaklah mensáksikannya jika engkau sekalian berjual-bel Rasulullah SAW. perrnah ditanya oleh seorang sahabat, “pekc apakah yang paling baik”. Beliau menjawab: “pekerjaan yang cL. kukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bai (kullu bai’in mabrunin) “.

B. RUKIJN DAN SYARAT JUAL-BELI

Rukun jual-beli menurut Fuqaha’ Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam betuk lain yang dapat menggantikamya, seperti pada kasus ta’athi. Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual-beli ada empat: pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan obyek jual beli.

Syarat Jual-BeliMenurut Mazhab Hanafiyab-’

Menurut fuqaha Hanaflyali terdapat empat macam syarat yang hams terpenuhi dalam jual bell: (1) syarat in’aqad; (2) syarat shihhah; (3) syarat nafadz, dan (4) syarat luzum.6 Perincian masingmasing sebagaimana disampaikan berikut mi.
Syarat in’aqad terdiri dan:
1. Yang berkenaan dengan ‘aqid: hams cakap bertindak hukum.
2.  Yang berkenaan dengan akadiiya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.
3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa mal mutaqawwim, (c)milik sendiri, dan (d) dapat diserah-terimakan ketika akad.

Syarat Shihhah

Syarat shihhah yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual bell
Perbedaan seperti mi merujuk kepada perbedaan mereka mengenai
rukun akad. Selanjutnya mengenai perbedaansyarat juai-.beii antar mazhab dapat dibaca dalam karya Wahbah al-Zuhaily, al-Fqh al-Islami wa adillatuhu, juz. iv, him. 345-400. Perincian konsep persyaratan jual bell menurut fuqaha empat mazhab, sebagaimana yang penulis sampaikan dalam buku mi, selanjutnya dapat dibaca dalam Abdur Rahnan al-Zajairiy,Juz II, hIm. 149-153.
‘Wahbah A1-Zuhailiy, menguraikan.konseppersyaratan jual bell menurur Hanafiyah dengan panjang lebar dan halaman 354 sampai dengan 386.
Sedangkan yang penulis sampaikan daimn buku mi adalah intisaninya;
6Mengenai pengertian empat macam syarat mi dan akibat hukumnya dapat dilihat dalam syarat akad pacla bab “Konsep Umum  Akad”.
EmoticonEmoticon

statcounter

Free counters!