Syarat Hewan Qur'banBAB I
PENDAHULUAN

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata : qaruba (fi’il madhi) – yaqrabu (fi’il mudhari’) – qurban wa qurbaanan (mashdar).Artinya, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.
Syarat Menjadi Hewan Qur'ban

Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udh-hiyah atau adh-dhahiyah , dengan bentuk jamaknya al adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00 – 10.00. Udh-hiyah adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah.
Berikut ini Insya Allah kami akan membahas mengenai  Qurban baik dari segi syarat dan adab penyembelihan hewan kurban, distribusi daging hewan kurban, serta nilai-nilai filosofis yang disyariatkan dalm berkurban.
  BAB II
   QURBAN

A.    SYARAT HEWAN QURBAN
1.      Hewan Yang Boleh di Kurbankan
Para ulama sepakat bahwa hewan Qurban itu adalah unta, sapi dan kambing. Mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama dari hewan-hewan tersebut. Menurut Malik urutannya adalah kambing kibas, sapi, lalu unta, kebalikan dari hadyu haji, unta , sapi, lalu kambing kibas.
Menurut syafi’i, Al- Asyhab, dan  Ibnu Sya’ban, urutannya kebalikan dari pandapat malik, yaitu unta, sapi lalu kambing.
Malik mengatakan bahwa urutan dalam hadits di atas khusus untuk sembelihan haji agar tidak terjadi pertentangan dengan hadits lain yang dijadikan dasar oleh malik tentang Qurban dengan urutan kambing, sapi lalu unta.
Mungkin perbedaan pendapat tersebut karna sebab lain, yaitu apakah Qurban sebagai tebusan ismail yang disembelih oleh Ibrahim berupa kambing kibas itu berlaku sebagai ajaran yang baku hingga sekarang.
Kalau kambing kibas dalam cerita Ibrahim itu di anggap contoh yang terbaik, maka kurban lebih utama adalah kambing kibas.
“bahwa Rasulullah Saw. Berkurban kambing dan unta”
Semua ulama sepakat bahwa tidak boleh Qurban sengan selain kambing, sapi, dan unta, kecuali Al-hasan bin Shalih yang memperolehkan kurban banteng untuk tujuh orang, dan kijang untuk seorang.  [1]

2.      Qurban Yang Cacat.
Menurut ijmak ulama Qurban yang harus dihindari adalah hewan yang pincang dan sakit yang kentara serta hewan yang kurus tidak bersumsum tulangnya, berdasarkan hadis Barra’ bin azib:

ان ر سو ل ا لله صلى ا لله عليه وسلم سعل ما داينق من ا واللصحا يا ؟ فا شا ر    
بيد ه ؤ قا ل : ا ر بع.و كان   اللر ا ء يشير بيد ه و يقو ل : يد ي اقص ر من   يد ه ر سو ل ا لله صلى ا لله عليه وسلم,  العر جاء  البين  عر جه و العو را ء البين  عو ر ها ,و لمر يضة البين مر ضها و ,  العجفا ء ا للتي لا تنقي ( ا خر جه النسا ئي وابن ما جه)

Rasulullah Saw, ditanya tentang kurban yang harus dihindari, maka beliau berisyarat dengan tangannya daengan mengatakan Empat. Al-Barra berisyarat dengan tangannya dengan mengatakan Tangan saya lebih pendak daripada tangan Rasulullah saw: Hewan yang jelas timpang/ pincang yang jelas juling/ buta sebelah, yang jelas sakit, sakit dan yang kurus tanpa sumsum di tulangnya. (HR Nasa’I dan Ibnu Majjah).[2]
Apabila seorang sudah menetapkan akan menyembelih seekor Qurban yang sudah dipastikan terhindar dari segala cacat, maka jika ditemukan cacat, tetap dibolehkan meyembelihnya. Demikian menurut tiga imam mazhab. Hanafi berpendapat: ia tidak boleh menyembelihnya untuk Qurban. Hewan qurban yang sakit (cacat) sedikit tidak menghalangi bolehnya dijadikan Qurban. Tetapi jika cacatnya besar, maka tidak diperbolehkan.
Hewan tua yang sudah tidak baik dangingnya, tidak sah dijadikan Qurban. Juga, hewa yang kudisan tidak boleh dijadikan Qurban, karena telah merusakkan dagingnya. Hewan yang buta dan cacat matanya tidak boleh dijadikan Qurban. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.
   Sebagian ulama azh-Zhahiriyyah berpendapat: boleh, yaitu binatang yang cacat matanya tidak terhalang untuk dijadikan qurban.
Binatang yang tanduknya patah adalah makruh dipakai sebagai Qurban. Hambali berpedapat: tidak sah Qurban dengan hewan yang patah tanduknya. Tidak sah berqurban dengan hewan yang pincang. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi’i. Hanafi berpendapat: Sah.
Menurut kesepakatan para ulama, binatang yang terpotong telinganya tidak sah dipotong untuk Qurban. Demikian pula, binatang yang terpotong ekornya, karena hilang sebagian dagingnya. Jika ekor tersebut hanya sedikit saja terpotong, maka menurut pendapat Syafi’i yang paling kuat: tidak boleh. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh para ulama Syafi’i kemudain: boleh. Hanafi dan Maliki berpendapat: jika sedikit saja yang hilangnya maka boleh, sedangkan jika banyak maka tidak boleh. Dari Hambali diperoleh dua riwayat, diantaranya adalah tidak boleh jika yang terpotong lebih dari sepertiganya.

3.      Umur Hewan Qurban
Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh berkurban dengan anak kambing yang bukan domba, kecuali bila  sudah berumur dua tahun atau lebih.  Bila anak domba yang baru berusia setahun atau lebih menurut jumhur boleh. Sedang menurut sebagian ulama tidak boleh paling tidak harus menunggu  berusia 2 tahun. Perbedaan tersebut bersumber dari hadis-hadis yang bermakna umum dan khusus. 
Hadits yang khusus dari Jabir berkata:
"Rasulullah Saw bersabda, janganlah kmu berkurban kecuali dengan hewan yang sudah berumur dua tahun. Apabila sulit maka berkurbanlah dengan anak doma yang berumur kurang dari dua tahun (HR. Muslim dan Abu Dawud)."
Hadits yang umum diriwayatkn oleh Abu Burdah bin Nayyar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 
“Dan tidak cukup kurban anak domba untuk orang sesudah kamu.”
Ulama yang memenangkan hadits yang umum tersebut dengan mengalahkan khusus adalah mazhab Abu Muhammad bin Hazan, karena dia menyangka bahwa Abu Zubair menurut para ahli hadis adalah Mudallas. Mudallas adalah menyebutkan sanad hadis yang tidak sebenarnya, sedangkan Abu Bursah tidak ada cacatnya.
Sedangkan ulama yang memenangkan hadis khusus dengan mengalahkan yang umum mengecualikan anak domba yang ditentukan dalam nash. Inilah yang terkenal di kalangn ahli ushul dan inilah yang lebih utama. Hadit yang khusus tersebut di dhahihkan oleh Abu Bakar bin Shafur.[3]

B.     SYARAT-SYARAT MENYEMBELIH.
1.      Hukum Menyebut Nama Allah swt, Saat menyembelih.
Hukum menyebut nama Allah saat menyembelih, menurut mazhab Zhahiri, ibnu Umarr Syafi’I dan Ibnu Sirin, wajib secara mutlak. Menurut Malik, Abu Hanifah, dan Tsauri, wajib apabila ingat dan tidak wajib apaila lupa.
Menurut Syafi’i dan para pengikutnya atas dasar riwayat dari Innu Abbas dan Abu hanifah, sunat muakkad.
Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya pertentangan buyi ayat dalam Al-Qur’an surat Al-An’am: 121
Ÿwur (#qè=à2ù's? $£JÏB óOs9 ̍x.õムÞOó$# «!$# Ïmøn=tã ¼çm¯RÎ)ur ×,ó¡Ïÿs9 3 ¨bÎ)ur šúüÏÜ»u¤±9$# tbqãmqãs9 #n<Î) óOÎgͬ!$uÏ9÷rr& öNä.qä9Ï»yfãÏ9 ( ÷bÎ)ur öNèdqßJçG÷èsÛr& öNä3¯RÎ) tbqä.ÎŽô³çRmQ ÇÊËÊÈ  
“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.

Dengan hadits  yang diriwayatkan olwh Malik dari Hisyam yang Artinya:
Rasulullah Saw pernah ditanya, Wahai Rasulullah! Orang-orang dari bedalaman membawakan kami daging yang banyak, namun kami tidak tahu apakah mereka saat menyembelih menyebut nama Allah atau tidak.’ Maka beliau menjaawab.’ Sebutlah nama Allah di atas daging-dagig itu lalu makanlah!’

Menut Malik, ayat Al-Qur’an di atas menghapus hukumm yang ada pada hadits tersebut dan dimungkinan hadits tersebut terjadi di priode awal islam.
Syafi’I tidak sependapat dengan Malik karena ayat di atas turun pada periode mekkah, sedangkan hadis tersebut dilihat dari lahirnya terjadi di madinah, maka harus dipadukan tidak saling menghapus sehingga mencetuskan hukum sunat muakkad.

diantara para ulama Maliki ada yang berpendapat bahwa membaca basmallah hanya sunnah. Syafi’i berpendapat: baik ditinggalkan secara dengan maupun tidak, maka tidaklah berpengaruh apa pun. Hambali berpendapat: jika basmallah sengaja ditinggalkan maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Sedangkan jika tidak disengaja, dalam hal ini ia mempunyai dua riwayat, dan salah satunya boleh dimakan.
   Menurut pendapat Syafi’i: ketika menyembelih, dimustahabkan membaca shalawat kepada nabi Saw. Hambali berpendapat: hal itu tidak disyariatkan.
Disunnahkan membacanya (artinya):
   Ya Allah, sesungguhnya ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu.maka terimalah persembelihanku ini.”
Hanafi  berpendapat: hal demikian dimakruhkan.
   2.      Menghadap kiblat saat menyembelih
Ada beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:
a.     Sunat menghadap kiblat.
b.    Boleh menghadap kiblat,  boleh tidak.
c.     Wajib menghadap kiblat.
d.    Makruh apabila tidak menghadap kiblat.
   Ulama mzhab ada yang memakruhkan dan ada yang melarangapabila tidk menghadp kiblat karena termasuk masalah yang tidak ada nashlnya.
Pada asalnya, hukum tentang menghadap kiblat pada saat menyembelih itu mubah, kecuali bila ada dalil uang menjelaskan bahwa mwnyembelih itu syaratnya harus menghadap kiblat. Didalam ajaran islam tidak ada suatu perbuatan yang patut dijadikan Qiyas tentang menghadap kiblat pada saat menyembelih, kecuali hanya Qiyas mursan (analogi bebas) yaitu qiyas yang tidak mempunyai landasan pada hukum asal tertentu, atau qiyas yang sangat jauh. Demikian itu menurut ulama yang memperbolehkan qiyas mursal.

3.      Niat
Mengenai persyaratan niat dalam penyembelihan, maka menurut salah satu pendapat dalam mazhab maliki dikatakan bahwa niat dalam penyembelihan itu diwajibkan.
Bagi fuqaha yang mewajibkannya, menganggap penyembelihan itu suatu ibadah. Karena itu disyaratkan adanya cara dan bilangan tertentu. Itulah latarbelakang niat menyembelih menjadi syarat.
Sedang bagi fuqaha yang tidak mewajibkannya, berpendapat bahwa penyembelihan itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dimengerti maksudnya, yang tujuannya, menghilangkan jiwa. Oleh karenanya, dalam penyembelihan tidak di syaratkan niat, sebagaimana halnya penyucian najis, yang tujuannya adalah menghilangkan najis itu sendiri. [4]

C.    ORANG YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH MENYEMBELIH.
1.      Orang yang boleh menyembelih
Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat:
a.       Islam
b.      Laki-laki
c.       Baligh
d.      Berakal sehat
e.       Tidak menyia-nyiakan shalat.

2.      Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih
Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala berdasarkan firman Allah Qs. Al-Maidah: 3.

3.      Orang yang diperselisihkannya sesembelihannya.
a.       Ahli kitab
b.      Orang majusi
c.       Penyembah binatang
d.      Orang perempuan
e.       Anak kecil
f.       Orang gila
g.      Orang mabuk
h.      Orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat
i.        Pencuri
j.        Pengghsab/orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizing pemiliknya.[5]


D.    ADAB PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN.
1.      Tata Cara Penyembelihan.
Menurut kesepakatan para ulama sembelihan halal dimakan adalah:
a.          Yang terputus dua urat leher.
b.         Yanng terputus saluran makanan
c.         Yang terputus pangkal kerongkongan atau ujung leher yang bertempat dikepala, bukan yang menempel didada.

Masalah yang menyangku bagian yang harus dipotong, kadarnya, titik potongnya, maksimalnya, dan arahnya yakni dari leher depan atu blakang dalam tata caranya:
1.                       Bagian-bagian yang dipotong
Menurut malik, yang wajib dipotong, minimal dua urat leher dan pangkal tenggorokan.
Pendapatnya yang lain, wajib memotong empat bagian tersebut semuanya.
Dikatakan pula bahwa yang wajib dipotong adalah dua urat leher. Dua urat leher harus putus sama sekali sedangkan pangkal tenggorokan ada yang mewajibkan putus sama sekali, ada yang mewajibkan putus sebagian besarnya.
Menurut Abu Hanifah, yang wajib dipotong minimal tiga bagian dari empat bagian itu, bias dengan memotong pangkal  tenggorokan dan dua urat leher, atau saluran makanan dengan dua urat leher.
Menurut syafi’i yang wajib di potong adalah saluran makanan dan pangkal tenggorokan saja.
Menurut Muhammad bin Al-Hasan, empat bagian diatas wajib dipotong kesemuanya, sebagian besar dari masing-masingnya.
Perbedaan ini terjadi disebabkanoeh tidak adanya syari’at yang termuat jelas dalam Al-Qur’an dan Al-Hdits. Hanya ada dua hadis, yang satu menjelaskan syarat mengalirkan darah dan yang lain menjelaskan memutus urat lehar dengan mengalirkan darah.


2.    Leher bagian mana yang dipotong?
Apabila leher yang dipotong itu tidak ditengah-tengah melainkan lebih dekat ke badan daripada ke kepala, maka, menurut Malik dan ibnu Qasim tidak boleh dimakan.Asyhab Ibnu Abdul Hakam dan Ibnu Wahb boleh dimakan.
Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada pertanyaan apakah memotong pangkal tenggorokan itu sebagai syarat penyembelihan atau tidak?
Ulama yang menganggapnya sebagai syarat, berpendapat wajib dipotong pangkal tenggorokannya. Kalau yang dipotong lebih dekat kebadan atau tidak tepat pada pangkal tenggotokan, berarti pangkal tenggorokannya tetap utuh. Padahal, syaratnya wajib dipotong sampai kepangkal tenggorokan, maka tidak boleh dimakan.
Ulama yang menganggapnya bukan sebaga sarat, berpendapat bahwa boloh dipotong tidak tepat pada pangkal tenggorokan, dan boleh dimakan.

3.    Menyembelih dari leher belakang (tengkuk)
Menurut Said bin Al-musayyab, Ibnu Syihab dan lain-lain tidak boleh, hukumnya sama dengan bangkai.
Menurut Syafi’i, Abu hanifah, Ishaq, dan Abu Tsur boleh. Yang demikian ini diriwayatkan dari Inu Umar, Ali, dan Imran bin Hashin.
Sebab perbedaan itu berpangkal pada pertanyaan, apakah Sembelihan itu berfungsi kalau hewan yang disembelih itu jelas akan mati? Menyembelih dari leher belakang (tengkuk) tidak akan berhasil sampai di empat bafian yang disyaratkan. (saluran makanan, pangkal tenggorokan, dan dua urat leher). Pada saat tulang leher terputus, jelas hewan tersebut akan segera mati walaupun tidak diteruskan ke empat bagian yang disyaratkan itu. Sedangkan hewan yang jelas akan segera mati tidak bias menjadi halal dengan disembelih. Sebab perbedaan tentang masalah inti telah dibahas pada pasal sebelumnya.
4.    Memutus tulang leher
Apabila penyembelihan memotong leher dari depan (pangkal tenggorokan) kemudian terlanjur sampai memutus tulang leher, bagaimana hukumnya?
Menurut Malik apabila tidak sengaja dan tidak beriniat demikian iu, hukumnya makruh, karena kalau berniat memutus tulang leher berarti berniat meyembelih menyalahi aturan yang berlaku.
Menurut Mutharrif dan Ibnu Majisyun, apabila disengaja bukan karena tidak tau hukumnya sama dengan bangkai. Apabila tidak disengaja karena lupa  atau tidak tau boleh dimakan.

5.    Penyembelihan tidak sekaligus.
Penyebelihan mengangkat pisaunya sebelum sempurna penyembelihan kemudian diteruskan lagi menurut mazhab empat tidak boleh, karena syarat penyembelihan harus sekaligus, tanpa melepas pisau dari leher hewan dengan senggang waktu yang tidak berurutan.

2.      Alat Untuk Menyembelih.
Ijmak ulama menetapkan bahwa besi, batu, kayu, dan belahan kayau yang bias mengalirkan darah (melukai) dan memutus urat-urat leher oleh dipakai untuk menyembelih.
Ada tiga alat yang diperselisihkan, yaitu gigi, kuku, dan tulang. Menggunakan tulang, dan melarang dengan menggunakan gigi dan kuku. Larangan mengunakan gigi dan kuku ini berbeda-beda.
Menurut sebagian mereka, gigi dan kuku yang belum lepas tidak boleh. Gigi dan kuku yang sudah lepas boleh.
Menurut sebagian yang lain larangan tersebut artinya makruh.
Ulama mazhab sepakat bahwa boleh menyembelih dengan tulang apabila tajam, namun tentang gigi dan kuku ada tiga pendapat, yaitu dilarang secara mutlak, boleh kalau sudah lepas, dan tidak boleh kalau belum lepas yang bersifat makruh. Perbedaan pendapat terswbut berasal dari perbedaan pemahaman terhadap hadis Rasulullah saw. Dari Rafi’ bin Khudaij, dia bertanya:
“Wahai Rasulullah! Kami akan bertemu musuh besok, sedangkan kami tidak mempunyai waktu luang, maka kami menyembelih hewan dengan kayu berbuku (ber-rusa)? ‘Beliau menjawab,’ apa saja yang bias melukai (yang tajam) dengan disebut nama Allah makanlah, kecuali gigi dan kuku. Saya akan berikahukan, gigi itu adalah tulang, dan kuku itu adalah pisau  Habasyah (yang terbuat dari kuku).” (HR.Bukhori dan Muslim).
Larangan menyembelih dengan gigi dan kuku yang ada dalam hadits tersebut dipahami bermacam-macam oleh para ulama sebagai berikut:
a.    Dilarang karena pada umumnya gigi dan kuku tidak bias mengalirkan darah dengan ampuh (tidak tajam).
b.    Dilarang karena syar’i tidak boleh dianalisis.

Mereka yang memahami larangan kersebut karena syar’i dan tidak boleh di analisis berbeda-beda pendapat sebagai berikt:
Ø Apabila diterjang, sembelihanya  tidak halal.
Ø Apabila diterjang sembelihanya tetap halal dengan syarat tajam.
Ø Bukan larangan mutlak hanya makruh.[6]

3.      Waktu Penyembelihan Hewan Qurban.
Menurut pendapat Syafi’i, waktu penyembelihan hewan Qurban adalah sejak terbit matahari pada hari nahar (Idul Adha) dan telah berlalu kadar waktu shalat hari raya dan dua khutbahnya, baik imam sudah solat maupun belum. Sedangkan menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan  Hambali : diantara syarat-syarat sahnya menyembelih Qurban adalah sesudah imam shalat dan berkhutbah. Namun, menurut Hanafi: penduduk kampung sudah boleh berqurban sesudah terbit fajar kedua.
   ‘Atha’ berpendapat: Masuknya waktu berqurban adalah dengan terbitnya matahari pada Idul Adha.
   Akhir waktu bolehnya menyembelih Qurban adalah hari tasyrik terakhir. Demikian menurut pendapat Syafi’i, Hanafi dan Maliki mengatakan akhir waktu penyembelihan qurban adalah hari tasyrik kedua.
   Sa;id dan Jubair berpendapat : Dibolehkannya penduduk kota besar menyembelih Qurban hanya pada Idul Adha. Sedangkan bagi penduduk dusun diperbolehkan hingga akhir hari tasyriq.
   Ibnu Sirin berpendapat: tidak boleh menyembelih Qurban kecuali pada siang hari raya.
   An-Nakha’i membolehkan menyembelih binatang Qurban sampai pada akhir bulan Dzulhijjah.
   Apabila Qurban itu adalah Qurban wajib, maka tidak gugur karena berlalunya hari-hari tasyriq. Tetapi hewan itu harus disembelih dan dipandang sebagai qadha. Demikian menurut pendapat tiga imam mazhab. Hanafi berpendapat: kewajiban menyembelihnya jadi gugur, sedangkan hewan qurban hendaknya diserahkan kepada fakir miskin.
   Orang yang bermaksud menyembelih hewan Qurban, sedangkan waktu telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, maka dimustahabkan tidak mencukur bulunya dan tidak pula memotong kukunya hingga hewan itu disembelih. Jika hal itu dilakukan juga, maka mkaruh hukunya. Demikian menurut pendapat Syafi’i dan Maliki. Hanafi berpendapat: hal demikian boleh saja, tidak dimakruhkan dan tidak pula disunnahkan. Adapun menurut pendapat Hambali, hal demikian diharamkan. [7]

E.     DISTRIBUSI DAGING HEWAN QURBAN.
Pembagian daging Qurban ,disunnahkan bagi orang yang berqurban memakan daging dan menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyedekahkannya kepada orang-orang kafir. Rasulullah bersabda:
Makanlah dan berilah makan kepada tamu dan simpanlah”.
Dalam kaitan ini para ulama mengatakan: Yang afdhol bahwa ia memakan sepertiga, bersedekah sepertiga dan menyimpan sepertiga.
   Daging qurban boleh diangkut sekalipun ke negara lain. Tetapi tidak boleh dijual, begitu juga kulitnya. Dan tidak boleh memberi tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berqurban bersedekah dan boleh mengambil daripadanya untuk dimanfaatkan.
Menurut Abu Hanifah, boleh menjual kulitnya dan bayarannya disedekahkan atau membelikannaya barang yang bermanfaat dirumah.[8]
Dalam hadits lain dikatakan bahwa: “Diriwayatkan Ali bin Abi Thali, karamallahu wajhah dia telah berkata: Rasulullah Saw  pernah menyuruhku untuk menguruskan unta beliau, kemudian menyedekahkan daging, kullit,dan perhiasannya, tanpa diberikan kepada penyembelih lalu beliau bersabda “Kami akan memberikannya sendiri”.“
Hadits diatas menerangkan tentang disunatkanya memberikan daging kuran, kilit dan perhiasannya, akan lebih utama bila diberikan sendiri, tidak lewat perantara orang lain. [9]
Apabila Qurban tersebut merupaka Qurban sunnah maka tidak dimustahabkan ikut memakan sebagian dagingnya. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Bahkan, ada sebagian ulama yang berpendapat wajib memakan sebagiannya. Yang lebih utama menurut qaul jaddid Syafi’i adalah sepertiganya dimakan, sepertigannya dihadiahkan, dan sepertiga sisanya disedekahkan. Sebagian ulama berpendapat: yang lebih baik adalah disedekahkan semuanya, kecuali beberapa suap dimakan untuk mengambil berkah.
   Adapun Qurban nazar tidak boleh ikut memakan dagingnya sedikit pun. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.
   Tidak boleh menjual daging dan kulit binatang qurban dan hadiah, baik yang wajib (nazar) maupun yang sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. An-Nakha’i dan al-Awza’i mengatakan: boleh menjualnya untuk dibelikan perkakas rumah, seperti kapak, belanga, timbangan, dan sebagainya. Hanafi berpendapat seperti itu.
   Atha’ berpendapat: tida apa-apa menjual kulit binatang Qurban atau hadiah, baik dengan uang ataupun lainnya. Binanatang yabg lebih utama untuk Qurban adalah unta, lalu sapi, kemudian kambing. Maliki berpendapat : yang lebih utama adalah kambing, lalu unta, kemudian sapi.[10]

F.     NILAI-NILAI FILOSOFIS YANG DISYARIATKANNYA QURBAN
Makna utama peristiwa berkurban ialah kesediaan untuk berkorban sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim as dan putranya Nabi Ismil. Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Nabi Ismail untuk Allah sebagai ungkapan kesetiaan dan pengabdiannya kepada Allah swt.  Namun kemudian Allah  menggantikan Nabi ismail dengan domba. Idul Adha dan pristiwa kurban yang setiap tahunnya dirayakan umat muslim sedunia seharusnya tidak lagi dimaknai sebatas prosesnya saji, tetapi juga diletakkan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana pesan utama dari agama.
Pada dasarnya makna Kurban dan Korban tidaklah sama, Qurban yang secara harfiah berarti mendekatkan, artinya mendekatkan diri kepada sang Maha pencipta, dan mendekatkan diri kepada semua manusia, khususnya mereka yang membutuhkan. Dengankurban kita mengingat mereka yang fakir. Ibadah kurban mengajak mereka yang membutuhkan untuk merasakan rasa kenyang seperti sang pengkurban, jadi ada makna social dalam ibadah kurban itu sendiri.  Bagi yang berkurban berari mereka telah menumbuhkan solidaritas sosial.
   
BAB III
KESIMPULAN

Dari urayan materi diatas dapat disimpulkan:
o   Hewan yang dapat dikurbankan, dalam masalah ini beberapa ulama berbeda pendapaat mengenai urutan hewan yang dapat di kurbankan namun dilihat dari segi hewannya  diantaranya yakni Unta, Saoi, Kambing .
o   Menurut ijmak ulama kurban yang harus dihindari adalah hewan yang pincang dan sakit yang kentara serta hewan yang kurus tidak bersumsum tulangnya.
o   Usia hewan yang dapat dijadikan kurban yakni yang sudah mencapai usian 2 th, Bila anak domba yang baru berusia setahun atau lebih menurut jumhur boleh. Sedang menurut sebagian ulama tidak boleh paling tidak harus menunggu  berusia 2 tahun.
o   Syarat- Syarat menyembelih yang diperselisihkan yakni Menyebut Nama Allah/ membaca basmalah, membaca shalawat, menghadap kiblat, dan niat.
o   orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat:
Islam, Laki-laki, Baligh, Berakal sehat, Tidak menyia-nyiakan shalat.
o   Orang yang diperselisihkannya sesembelihannya.
k.      Ahli kitab
l.        Orang majusi
m.    Penyembah binatang
n.      Orang perempuan
o.      Anak kecil.
o   Menurut kesepakatan para ulama sembelihan halal dimakan adalah:
d.      Yang terputus dua urat leher.
e.       Yanng terputus saluran makanan
f.       Yang terputus pangkal kerongkongan atau ujung leher yang bertempat dikepala, bukan yang menempel didada.
o   Ijmak ulama menetapkan bahwa besi, batu, kayu, dan belahan kayau yang bias mengalirkan darah (melukai) dan memutus urat-urat leher oleh dipakai untuk menyembelih.
o   Pembagian Daging Qurban ,Disunnahkan bagi orang yang berqurban memakan daging dan menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyedekahkannya kepada orang-orang kafir.
o   Makna Utama pristiwa berkurban adalah kesediaan utama untuk berkorban sebagaimana ditunjukkan oleh nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
[1] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 268-269
[2] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 270
[3] Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 268-275
[4] Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h, 310-313
[5] Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h, 314-315
[6] Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h, 301-309
[7] Syaikh Al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasqi, Fiqih Empat Mazhab,(Bandung: Hasyimi, 2012) h. 186-187
[8] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Bandung: PT.Al-Ma’arif: 1987) h. 164
[9] Ahmad Mujab Mahalli, Hadits Mutafaqun Alaih Bagian Ibadat: Kitab Haji, Bab 48 Menyedekahkan Daging Kurban,(Jakarta: Kencana. 2003), h 260
[10] Syaikh Al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasqi, Fiqih Empat Mazhab,(Bandung: Hasyimi, 2012) h. 186-189   


EmoticonEmoticon

statcounter

Free counters!