Tipologi Penulisan Kitab-Kitab Hadis

BAB I
PENDAHULUAN

TIPOLOGI PENULISAN KITAB-KITAB HADIS
Penulisan kitab-kitab hadis yang dilakukan semenjak abad kedua hijriah mengalami perkembangan yang cukup signifikan,  tidak hanya dari segi kandungan hadis-hadis yang terdapat didalamnya, tetapi juga tipe-tipe penulisan kitab-kitab itu. Dari segi materi hadis, kitab-kitab itu bervariasi; sebagian berisi hadis-hadis yang disandarkan kepada sahabat (mawquf), dan tabi’in (maqthu), dari segi kualitasnya ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja dan sebagian berisi hadis-hadis sahih dan tidak sahih. Dari segi tipe penulisanya, kitab-kitab hadis itu dapat diklafikasi menjadi sebelas tipe, yaitu juz’, athraf, muwaththa’, mushannaf, sunan, musnad, jami’, mu’jam, mustakhraj, mustadrak, dan zawaid.

            Dari sekian banyak tipe tersebut, sebagiannya mengandung indikasi yang sama meskipun istilah yang digunakan memang berbeda. Sebagian tipe berkenaan dengan penulisan hadis berdasar tema atau topik tertentu seperti tipe juz’, athraj, muwaththa’, mushannaf, sunan, dan jami’.  Sebagian berdasar nama periwayat seperti kitab yang menggunakan tipe juz’, musnad, dan mu’jam. Ada pula ulama yang menulis kitab yang hadis-hadisnya diperoleh dari atau berdasar  pada metode dan kitab-kitab hadis lain, seperti tipe penulisan mustakhraj, mustadrak, dan zawaid.[1]


   BAB II
PEMBAHASAN

A.    TIPE JUZ’
Secara bahasa kata juz’ berarti bagian. Menurut terminologi ahli hadis, kata juz’ digunakan setidaknya untuk dua hal. Pertama, tipe penulisan kitab hadis dengan mengumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dari kalangan sahabat atau orang sesudahnya, seperti kitab juz’ ma rawahu abu hanifah’an al-shahabah karya abu ma’syar ‘abd al-karim ibn ‘abd al-shamad al-thabrani (w. 178 h). Kedua, tipe penulisan kitab yang memuat hadis-hadis yang membahas tentang topik tertentu secara panjang lebar dan luas. Seperti kitab Juz’ Raf’ Al-Yadayn Fi Al-Shalah Dan Juz’ Qiraah Al-Fatihah Khalaf Al-Imam Karya Imam Al-Bukhari.[2]
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa karakteristik penulisan kitab hadis berdasarkan tipe juz’ adalah:
1)      Mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dari kalangan sahabat atau orang sesudahnya.
2)      Memuat hadis-hadis yang membahas tentang topik tertentu secara panjang lebar dan tuntas.
Di samping dua kitab diatas, kitab-kitab yang disusun berdasar tipe juz’ adalah:
1)      Fadhl Makkah karya hasan ibn yasar al-bashri (w.110 h)
2)      Zuhd Al-Tsamaniyah Min Al-Tabiin oleh al-qamah ibn martsad (w. 120h)
3)      Al-Zuhd Wa Al-Raqaiq oleh abd allah ibn al-mubarak (w. 181 h). Al-zuhud oleh waqi’ ibn jarrah (w. 197 h)
4)      Al-Adab Al-Mufrad karya al-bukhari (w. 256 h)
5)      Al-Syamail Al-Muhamadiyah karya al-turmudzi (w. 297 h)
6)      Al-Ikhwan Karya ibn abi al-dunya (w. 281)
Kegunaan tipe ini memudahkan untuk mencari hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat atau salah sat u periwayat yang masyhur atau untuk mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tertentu.

B.     TIPE ATHRAF
Di samping penulisan hadis yang menggunakan tipe juz’, pada masa klasik dikenal pula penulisan kitab hadis dengan menggunakan tipe Athraf. Kata Atharaf merupak bentuk jamak dari Tharf. Secara bahasa, Athraf berarti pangkal-pangkal atau bagian-bagian yaitu bagian dari matan hadis yang dapat menunjukan keseluruhanya.
Secara terminologis tipe Athraf adalah tipe pembukuan hadis dengan menyebutkan pangkal hadis saja sebagai petunjuk pada matan hadis selengkapnya. Dengan kata lain tipe Athraf adalah tipe penulisan kitab hadis dengan menyebutkan sebagian hadis saja sebagai tanda kelanjutan hadis yang dimaksud atau tipe penulisan kitab hadis yang menghimpun hadis hanya awal matanya saja tanpa menyebutkan matan hadis seutuhnya.[3]
            Penyusunan kitab dengan tipe Athraf setidaknya menggunakan dua cara:
1)      Berdasar  nama-nama sahabat sesuai huruf hijiyah, misalnya dimulai dari sahabat yang namanya dimulai dari sahabat yang namanya dimulai dengan huruf alif kemudian Ba’ dan seterusnya.
2)      Berdasarakna huruf awal matan hadis seperti yang dilakukan oleh Abu Al-Fadhl Ibn Thahir dalam kitabnya Athraf Al-Gharaib Wa Al-Afrad Dan Muhamad Ibn Al-Husayni dalam kitabnya Al-Kasyf Fi Ma’rifah Al-Athraf yang memuat kitab hadis enam.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan kitab yang disusun berdasar tipe athraf adalah:
1)      Dapat mengetahui sanad-sanad hadis yang berbeda-beda yang terdapat dalam satu tempat yang selanjutnya dapat diketahui status hadis-hadis tersebut apakah termasuk hadis gharib, ‘aziz atau masyhur.
2)      Dapat mengetahui jumlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat dalam kitab-kitab yang menggunakan metode Athraf .
3)      Dapat mengetahui para periwayat hadis yaitu para ulama yang mengarang kitab-kitab hadis pokok bab yang mereka riwayatkan.
Perlu diketahui bahwa kitab hadis yang menggunakan tipe penulisan Athraf tidak memaparkan hadis secara sempurna. Jika seseorang ingin mengetahui matan hadis secara utuh, maka ia dapat  merujuk pada sumber yang diisyratkan oleh kitab athraf  itu.
Penulisan kitab hadis dengan tipe Athraf  ini telah dilakukan oleh ulama hadis semenjak abad kedua hijriah sebagaimana dilakukan oleh ‘Awh Ibn Abu Jamilah Al-‘Abadi (w. 146 H). Tipe ini banyak berkembang di abad ke empat. Sebagian ulama juga menyusun kitabnya sesuai dengan redaksi permulaan matan hadis, seperti kitab Athraf Al-Gharaib Wa Al-Afrad Karya Abu Fadhl Ibn Tharir Dan Al-Kasyaf Fi Ma’rifah Al-Athraf Oleh Muhamad Ibn ‘Ali Al-Khusayni.[4]
Disamping kitab diatas, kitab-kitab yang ditulis dengan menggunakan tipe ini cukup banyak antara lain:
1)      Athraf Al-Shahihayn, karya abu mas’ud ibrahim ibn muhamad al-dimasyqi (w. 104 H)
2)      Athraf Al-Shahihayn, oleh abu muhammad khalf ibn muhammad al-wasithi (w. 104 H)
3)      Al-Asyraf’ Ala Ma’rifah Al-Athraf Karya Abu Al-Qasim ‘Ali Ibn Al Hasan (w. 175 H)
4)      Tuhfa Al-Asyraf Bi Ma’rifah Al-Athraf, Karya Al-Hafizh Yusuf ‘Abd Al-Rahman Al-Mizzi (w. 742 H)
5)      Ittihaf Al-Mahrah Bi Athraf Al-Asyrah Oleh Ahmad Ibn Hajar Al-‘Asqalani (w. 852 H)
6)      Athraf Al-Masanid Al-Asyarah Oleh Abu Al-‘Abbas Ahmad Ibn Muhammad Al-Bushiri (w. 840 H)
7)      Dakhair Al-Mawarits Fi Al-Dilalah ‘Ala Mawadhi Al-Hadits, Karya ‘Abd Al-Ghani Al-Nablasi (w. 1143 H)

C.    TIPE MUWATHTHA’
Secara bahasa, Muwaththa’ berarti sesuatu yang dipersiapkan (Al-Muhayya’) dan dimudahkan (Al-Muyassar). Menurut istilah ulama hadis, Muwaththa’ adalah tipe pembukuaan kitab hadis yang didasarkan pada klasifikasi hukum islam (Abwab Al-Fiqhiyyah) dengan mencatumkan hadis-hadis Marfu’ (disandarkan pada nabi), Mawquf (disandarkan pada sahabat), dan Maqthu’ (disandarkan pada tabi’in). Berdasarkan definisi diatas karakteristik tipe Muwaththa’ adalah:[5]
(1)   Disusun berdasar bab tertentu, biasanya klasifikasi hukum islam
(2)   Mencatumkan hadis-hadis Marfu’, Mawquf Dan Maqthu’
(3)   Didalamnya terdapat hadis-hadis Sahih, Hasan, Dan Dha’if
Ada dua kemungkinan latar belakang penyebutan nama Muwaththa’ pertama, pengaragnya telah memudahkan dan mempersiapkannya kepada masyrakat, sebagaimana dimaksud dalam pengertian secara bahasa di atas. Kedua kitab ini disepakati oleh sebagian ulama. Imam malik menyebut kitabnya dengan Muwaththa’ sebab ia pernah berkata bahwa kitab yang disusunya itu diajukan kepada tujuh puluh ahli fiqih madinah kemudian mereka berkata. “ Wa Athani’alayh (dia sependapat denganku)”, kemudian akami menyebutnya dengan Muwaththa’ (yang disepakti).

D.    TIPE MUSHANNAF
Meskipun secara bahasa, kata mushannaf berarti yang disusun, tetapi menurut terminologi ulama hadis, kata ini sama artinya dengan Al-Muwaththa’, yaitu tipe pembukan hadis berdasar klasifikasi hukum islam (Abwab Al-Fiqihiyyah) dengan mencatumkan hadis-hadis Marfu’, Mawquf Dan Maqthu’, sebagaimana halnya Muwaththa’, tipe Mushannaf digunakan pada pembukuaan hadis-hadis dengan mengklasifikanya berdasarkan topik atau bab-bab tertentu.[6]
Berdasarkan definisi di atas, karakteristik tipe Mushannaf ialah
(1)   Disusun berdasarkan bab tertentu, biasanya klafikasi hukum islam
(2)   Mencatumkan hadis-hadis Marfu’, Mawquf
(3)   Di dalamnya terdapat hadis-hadis Sahih, Hasan, Dan Dha’if.
Sebagaimana halnya Muwaththa’, ulama yang menulis hadis dengan menggunakan tipe Mushannaf cukup banyak di antaranya:
(1)   Mushannaf Karya ‘Abd Al-Malik Ibn Jurayah Al-Basyiri (w. 150 H)
(2)   Mushannaf Karya sa’id ibn abi ‘arubah (156 H)
(3)   Mushannaf Karya jamad ibn salamah (w. 161 H)
(4)   Mushannaf Karya sufyan al-tsawri (w. 161 H)
(5)   Mushannaf Karya ma’mar ibn rasyid (w. 153 H)
(6)   Mushannaf Karya ‘abd al-rahman ibn ‘amr al-awza’i (w.157H)
(7)   Mushannaf Karya hammad ibn jarrah (w. 167 H)
(8)   Mushannaf Karya waqi’ ibn jarrah (w. 196 H)
(9)   Mushannaf Karya ‘abd al-razzaq (w. 211 H), ibn abi syaybah (w. 235 H) dan lain-lain.

E.     TIPE SUNAN
                  Kata sunan bentuk jamak dari kata sunnah, menurut terminologi ahli hadis adalah kitab-kitab hadis yang disusun berdasar bab-bab fiqih dan hanya memuat hadis-hadis Marfu’, tidak memuat hadis-hadis Mawquf Dan Maqthu’, sebab menurut mereka, dua macam hadis terakhir tidak disebut sunnah melainkan disebut hadis. Menurut Manna’ Al-Qaththan, tipe sunan merupakan tipe penyusunan kitab hadis berdasar bab-bab fiqih, hanya memuat hadis-hadis marfu’ saja agar kitab dijadikan sumber bagi para Fuqaha’ dalam mengambil kesimpulan hukum, atau tipe penyusunan kitab berdasar bab fiqih yang di dalamnya tercampur antara hadis Sahih, Hasan, Dan Dha’if dengan memberikan penjelasan tentang kualitas hadis yang bersangkutan.[7]
                  Dalam kitabnya Al-Risalah Al-Mustahrafah, Al-Kattani menyatakan bahwa diantara tipe penyusunan kitab hadis menurut bab-bab fiqih yang dimulai dari bab Thaharah, Shalat, Zakat, dan seterusnya dan di dalamanya tidak terdapat hadis Mawquf, karena hadis Mawquf, tidak disebut sebagai sunnah hanya disebut hadis saja.
                  Apabila dalam kitab sunan terdapat hadis yang mawquf dan maqthu maka jumlahnya hanya sedikit saja, berbeda dengan penyusunan kitab berdasar tipe muwaththa dan mushannaf yang banyak memuat hadis-hadis Mawquf Dan Maqthu’, meskipun tipe penyusunannya sama berdasarkan bab fiqih. Dengan demikian, karakteristik tipe sunan adalah:
(1)   Bab-babnya berurutan berdasarkan bab-bab fiqih
(2)   Penyusunan bab-babnya dilakukan secara sistematis
(3)   Hanya memuat hadis-hadis marfu’ saja, dan kalaupun ada yang Mawquf dan Maqtuf jumlahnya sangat sedikit.
(4)   Tercampur antara hadis shahih, hasan dan dhaif
(5)   Pada sebagian kitab dicantumkan penjelasan tentang kualitas hadis yang bersangkutan.

            Kitab yang disusun menggunakan tipe ini cukup banyak.
 Diantaranya adalah:

(1)   Kitab Sunan Abi Dawud Oleh abu dawud al-sijistani (w. 275 H)
(2)   Kitab  Sunan Ibn Majah oleh ibn majah al-qaswani (w. 275 H)
(3)   Kitab Sunan Al-Nasa’i oleh Al-Nasa’i (w. 303 H) yang dikenal semula kitabnya diberi nama Al-Mujtaba
(4)   Kitab Sunan Al-Bayhaqi oleh ahmad al-bayhaqi oleh ahmad ibn husayin al-bayhaqi (w. 458 H)
(5)   Kitab Sunan Al-Daruquthni oleh ali ibn ‘umar al-daruquthi (w. 385 H)
(6)   Kitab Sunan Al-Darimi oleh ‘abd allah ibn ‘abd allah ibn ‘abd al-rahman al-darimi (w. 225 H)
(7)   Kitab Sunan Al-Syafi’i oleh muhamad ibn idris al-syafi’i (w. 204 H)

F.     TIPE MUSNAD
Kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkannya menggunakan tipe Musnad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu dikelompokan menjadi satu, demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Misalnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hurayrah dikumpulkan menjadi satu tanpa membedakan topik dan kandungannya.[8]
Dengan kata lain, tipe Musnad digunakan dalam kitab yang menghimpun hadis-hadis berdasar nama sahabat. Karakteristik kitab-kitab hadis yang ditulis berdasar tipe musnad sebagai berikut:[9]
(1)   Disusun berdasarkan nam-nama sahabat yang meriwayatkan hadis
(2)   Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu dikelompokan menjadi satu, demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain.
(3)   Urutan nama-nama sahabat dalam musnad itu sebagian berdasarkan huruf hijaiah (Alfabeties), ada yang berdasarkan kabilah dan suku, serta sebagian yang lain berdasar yang terlebih dahulu masuk islam atau berdasar negara di mana mereka lahir atau tinggal.
(4)   Sebagian tipe musnad disusun berdasarkan bab-bab fiqih berdasrkan huruf-huruf hijaiah.   


G.    TIPE JAMI’
Secara bahasa Kata Jami’ berarti sesuatu yang mencakup, mengumpulkan, dan mengabungkan. Menurut terminologi ahli hadis Jami’ adalah tipe penyusunan kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis berbagai masalah keagamaan seperti akidah, hukum, perbudakaan, tata cara makan dan minum, berpergian dan tinggal di rumah, tafsir, sejarah, perilaku hidup, pekerti baik dan buruk, dan sebagainya.
Karakteristik penyusunan kitab Jami’ sebagai berikut:
(1)   Penyusunan kitab secara topikal berdasarkan bab-bab fiqih
(2)   Penyusunan bab-babnya dilakukan secara sistematis
(3)   Kebanyakan hadis-hadisnya Marfu’
(4)   Kualitasnya hadisnya kebanyakan sahih
(5)   Memuat hadis-hadis sebagian macam masalah keagamaan seperti akidah, hukum, perbudakan, tata cara makan dan minum bepergian dan tinggal dirumah, tafsir, sejarah  sejarah, perilaku hidup, pekerti baik dan buruk.

H.    TIPE MU’JAM
Kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat, guru-guru hadis, negeri-negeri, dan lain-lain menggunakan tipe Mu’jam. Biasanya nama-nama itu disususn berdasarkan huruf mu’jam (alfabetis), jamaknya Ma’ajim. Dengan kata lain, kitab mu’jam adalah kitab yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat, guru-guru, negara,katabilah, dan lain-lain yang umumnya susunan nam-nama sahabat itu berdasarkan huruf hijaiah. Karakteristik tipe Muj’am adalah:[10]
(1)   Disusun berdasarkan nama-nama para sahabat, guru-guru hadis, negeri-negeri dan lain-lain
(2)   Nama-nama itu disusun berdasarkan huruf Mu’jam (alfabetis)
(3)   Kualitas hadis yang dihimpun beragam ada yang shahih, hasan dan dhaif
(4)   Tidak disusun berdasarkan bab-bab fiqihyah
(5)   Sulit digunakan untuk mencari hadis berdasar topik tertentu.
Kitab-kitab yag disusun berdasar tipe mu’jam banyak sekali, dan yang masyhur adalah:
1)      Kitab Al-mu’jam al-kabir Abu al-qasimsulayman ibn Ahmad al-thabrani 9w.360 H), yang disusun berdasar nama-nama sahabat sesuai urutan huruf hijaiyah, kecuali hadis-hadis riwayat Abu hurayrah yang disusun dalam kitab tersendiri , memuat 60.000 hadis. Karena itu, menurut Ibn  Dhihyah, seperti dikutip Mahmud al-thahhan, kitab mu’jam ini merupakan kitab mu’jam terbesar didunia. Dan jika dikatakan kitab mu’jam oleh ulama hadis, maka yang di maksud adalah kitab ini.
2)      Kitab al-mu’jam al-awsath, juga karya Abu al-qasim sulayman ibn Ahmad al-Thabrani (w. 360 H) yang disusun berdasarkan nama-nama gurunya yang hampir mencapai 2.000 orang, dan di dalamnya terdapat 30.000 hadis.
3)      Kitab Al-mu’jamal-shagir juga karya Abu al-qasim sulayman ibn Ahmad al-Thabrani (w.360 H) yang meriwayatkan 1.000 orang guru , dan kebanyakan hanya di ambil satu hadis dari setiap guru.
4)      Kitab Mu’jam al-shahabah karya Ahmad ibn Ali al-Hamdani (w. 398 H) juga dengan judul yang sama karya Abu Ya’la Ahmad Ali al-Mushili (w. 308 H).


I.       TIPE MUSTAKHRAJ
penyusunan kitab hadis berdasarkan penulisan kembali hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab lain, kemudian penulisan kitab yang pertama tadi mencantumkan sanadnya sendiri menggunakan tipe mustakhraj. Misalnya , kitab mustakhraaj atas kitab shahih bukhari, penulisannya menyalin kembali hadsi-hadis yang terdapat dalam shahih al-bukhari kemudian mencantumkan sanad dari dia sendiri bukan sanad yang terdapat dalam kitab shahih al-bukhari kemudian mencantumkan sanad dari dia sendiri bukan sanad yang terdapat dalam kitab shahih al-bukhari itu.[11]
Dalam hal ini, kitab-kitab hadis di-takhrij oleh seorang pengarang dengan menggunakan sanadnya sendiri bukan sanad pengarang kitab hadis yang di-takhrij-kan , namun keduanya bertemu pada satu guru yang sama atau periwayat diatasnya  bahkan pada tingkatan sahabat dengan syarat tidak bertemu dengan guru yang lebih jauh sehingga putuslah sanad yang menghubungkan pada guru yang lebih dekat, kecuali terdapat sebab seperti sanad yang lebih ‘ali atau terdapat ziyadah yang penting. Akan tetapi, terkadang mustahrij (pen-takhrij) membuang hadis yang tidak mempunyai sanad yang dapat di terima dan terkadang pula menyebutkan hadis dari sanad pengarang kitab yang di-takhrij-kan hadisnya.
Dilihat dari segi sistematika penulisannya , kitab mustakhrij harus sesuai dengan kitab yang di-takhrij-kan hadisnya baik susunan maupun pembagian babnya sebab topik pembahasan kitab-kitab jawami’ yang di-takhrij itu baik susunan, jumlah pembahasan, maupun bab-babnya. Disamping itu , menurut Mahmud al-Thahhan, cara penggunaannya sama denganpenggunaan kitab-kitab jami’. Kitab-kitab mustakhraj selain terhadap kitab jami’ misalnya mustakhraj terhadap Sunan Abu Dawud karya al-Qasim ibn Usbugh dan Mustakhraj karya Abu Nu’aym al-Ashfahani  terhadap kitab al- Tawhid oleh ibn hizaymah tidak sama dengan kitab mustakhraj terhadap kitab jami’ tetapi hanya seperti kitab-kitab yang di-takhrij sendiri.
Kitab-kitab mustakhraj banyak sekali sebanyak kitab-kitab hadis yang di-takhrij , bahkan lebiih banyak lagi. Sebagian kitab men-takhrij hadis –hadis dalam shahih bukhari dan shahih muslim atau salah satunya. Misalnya, kitab-kitab yang men-takhrij shahih al-bukhari : mustakhraj al-ismaili (w. 371 H), mustakhraj al-Gghitrifi (w. 377 H), dan mustakhraj ibn al-Humaydi (w. 311 H),  dan mustakhraj Abu Hamid al-Hawari (w. 355 H). Kitab-kitab yang men-takhrij hadis-hadis dalam shahih al-bukhari dan shahih muslim : mustakhraj Abu nu’aym al-Ashabahani (w. 430 H), mustakhraj ibn Al-Akhram (w. 344 H), dan Mustakhraj Abu Bakar al-Baraqani (w. 425 H).

J.      TIPE MUSTADRAK
Tipe mustadrak adalah tipe penyusunan kitab hadis yang dilakukan dengaqn menyusulkan hadis-hadis yang tidak tercantum dalam suatu kitab hadis yang lain , namun dalam penulisan hadis-hadis susulan itu penulis kitab diikuti persyaratan hadis yang dipakai oleh kitab lain itu. Dengan kata lain, tipe mustadrak adalah tipe penyusunan kitab yang enghimpun hadis-hadis yang tidak di muat dalan kitab-kitab hadis tertentu sesuai dengan syarat-syaratnya kemudian di masukkan sebagai tambahan pada kitab lain.[12]
 Karaktristik tipe mustadrak adalah :
1.)    menyusulkan hadis-hadis yang tidak tercantum dalam suatu kitab hadis tertentu;
2.)    dalam penulisan hadis-hadis itu penulis kitab mengikuti persyaratan periwayatan hadis yang dipakai oleh kitab itu;
3.)    kualitas hadis yang di riwayatkan  beragam ada yang shahih, hasan , dan dhaif.
     Diantara kitab yang ditulis dengan tipe ini yang cukup terkenal adalah karya al- hakim al-Naysaburi (w. 405 H) yang berjudul : Al- mustadrak ‘ala al-shahihayn. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fiqh sebagaimana kitab shahih al-Bukhari dan shahih muslim. Dalam kitab ini, al- Hakim mencantumkan tig kategori hadis yaitu:
1.)    hadis-hadis shahih menurut syarat al-Bukhari dan muslim ( al-Syakhihan) atau salah satunya , tetapi keduanya tidak meriwayatkan dalam kitab mereka;
2.)    hadis-hadis shahih menurut al-Hakim , meskipun tidak sesuai kriteria al-Bukhari dan muslim atau salaeh satunya, yang  disebutnya dengan shahihah al-Isnad;
3.)    hadis-hadis yang tidak shahih menurut al-hakim  dan dijelaskan sebab-sebabnya.
    `Selain karya al-Hakim di atas kitab-kitab hadis yang di susun dengan tipe mustadrak adalah: al-Ilzamat karya daruquthni (w. 385 H) dan al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn oleh Abu Dzar al-Harawi (w. 343 H).
K.    TIPE MAJAMI’
Di samping tipe Jami’ dikenal pula Majami’ bentuk Jami’ dari Majami’. Secara terminologis , tipe Majami’ adalah tipe penyusunan kitab-kitab hadis dengan menghimpun hadis-hadis dari berbagai kitab sesuai dengan susunan kitab-kitab tersebut. Perbedaan antara tipe jami’ dan majami’ adalah pada tipe jami’ penyusunannya memuat hadis-hadis berbagai macam masalah keagamaamn seperti akidah, hukum, perbudakan, tata cara makan dan minum, bepergian dan tinggal rumah, tafsir, sejarah, perilaku hidup, pekerti baik dan buruk, dan sebagainya dan hadis-hadisnya di peroleh dari para periwayat hadis, sedang pada tipe majami’ hadis-hadisnya di kumpulkan dari kitab-kitab hadis yang sudah ada dengan pokok bahasan sesuai dengan pokok bahasan dalam kitab-kitab yang hadis-hadisnya di kumpulkan itu.[13]
Kitab-kitab Majami’ disusun berdasar bab-bab fiqh sebagaimana kitab jami’ dan untuk menggunakannya harus terlebih dahulu mengetahui pokok bahasan setiap hadis. Penysunan kitab-kitab Majami’ dilakukan kira-kira semenjak abad ke lima Hijriah dengan penyusunan kitab-kitab kategori ini dimaksudkan dalam rangka untuk memudahkan orang untuk merfujuk hadis. Dengan demikian karakteristik tipe majami’ adalah:
1.)    Hadis-hadisnya dikumpulkan dari kitab-kitab hadis yang sudah ada dengan pokok bahasan sesuai dengan pokok bahasan dalam kitab-kitab  yang hadis-hadisnya di kumpulkan itu;
2.)    Disusun berdasarkan bab-bab fiqh sebagaimana kitab-kitab jami’ dan untuk menggunakannya harus terlebih dahulu mengetahui setiap pokok bahasan setiap hadis;
3.)   Dimaksudkan dalam rangka untuk memudahkan orang unutk                merujuk hadis;
4.)           Kualitas hadisnya beragam sesuai dengan kualitas hadis pada     kitab-kitab yang dirujuk.
           Kitab yang di susun berdasarkan tipe Majami’cukup banyak yang masyhur diantaranya: kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dalam shahih al-Bukhari dan shahih muslim (al-Jam’ bayn al-Sahihayn) yang berjudul Masyariq al-Anwar al-Nabawiyah min shahih al-akhbar al-Mushthafawiyah karya al-Hasan ibn Muhammad al-Shaghani juga karya Abu ‘Abd Allah Abu Nashr al-Humayidi (w. 488 H), kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis enam yang berjudul al-Tadrij li al-Shaihah wa sunan karya Abu Hasan ibnmuawiyah al-Andalusi (w. 535 H) dan jami’ al-Ushul min Ahadits al-Rasul karya abu al-Sa’adah ibn Atsir (w. 606 H), dan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dalam empat belas kitab-kitab hadis yang jam’ al-fawaid min jami’ al-ushul wa al-zawaid karya muhammad ibn muhammad ibn sulayman al-Maghribi  (w.1094 H).

L.     TIPE ZAWAID
Secara bahasa , Zawaid berarti tambahan –tambahan. Menurut Terminologi ulama hadis, tipe Zawaid adalah tipe penulisan kitab hadis dengan menghmpun hadis-hadis tambahan dalam kitab tertentu. Kitab Zawaid berisi hadis-hadis yang ditulis oleh seorang mukharrij dalam kitabnya dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis lain. Misalnya kitab Mishbah al-Zujajah fi zawaid ibn majjah karya al-Busayri (w.840 H) yang berisi hadis-hadis yang ditulis oleh ibnu Majjah dalam kitab sunan-nya dan hal itu tidak terdapat dalam lima kitab hadis yang lain (Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Al-Turmudzi, Sunan Abu Dawud Dan Sunan Al-Nasai). Karakterristik tipe Zawaid adalah:[14]
1.)    Berisi hadis-hadis yang ditulis oleh seorang mukharrij dalam kitabnya dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis lain ;
2.)    Kebanyakan disusun berdasarkan bab-bab fiqh;
3.)    Kwalitas hadis didalamnya berfariasi ada yang shahih, hasan, dan dhaif.                               
Diantara kitab yang ditulis menggunakan tipe zawaid selain karya al-Busayri diatas adalah :[15]
(1)   Kitab Fawaid Al-Muntaqa Li Zawaid Al-Baihaki Karya Al-Busayri. Kitab ini menghimpun hadis-hadis Ziyaddah kitab Sunan Al-Bayhaqi Al-Kubra  yang tidak terdapat dalam kitab hadis yang enam  (Al-Kutub Al-Sittah)
(2)   Kitab ithaf al-Sadah al-Mahrah al-khiyarah bi zawaid al-Masanid al-Asayarah karya al-Busayri. Kitab ini menghimpun hadis-hadis Ziyadah  sepuluh Musnad (musnad abu dawud al-thayalisi al-humaydi musaddah ibn musyarhad, muhammad ibn yahya al-adni isnad ibn rahawyh , abu bakkar ibn abi syaybah, ahmad ibn manni abd ibn humayd, al-harits ibn muhammad ibn abi usammah, dan musnad abu ya’la al-mushili ). Yang itdak terdapat kitab hadis yang enam (al-kutub al-sittah).(3)   Kitab Al-Madkhalid Al –‘Aliyah Bi Zawaid Al-Masanid  Al- Samaniyah Karya Ahmad  Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqhalani(w. 852 H.) kitab ini menghimpun hadis-hadis Ziyadah dari sepuluh Musnad tersebut kecuali Musnad Abu ya’la al-Mushili dan Ishaq ibn Rahawayh yang tidak terdapat dalam kitab hadis yang enam (Al-Kutub Al-Sittah) dan musnad Ahmad.
(4)   Kitab Majma’ al-Zawaid Manba’ al-Fawaid karya Abu bakar al-Haytsami (w. 807 H) kitab ini merfupakan zawaid Musnad Ahmad , Abu Ya’la Al-Mushili, Abu Bakar Al-Bazzar, Dan Tiga Kitab Mu’jam (Mu’jam Al-Kabir, Mu’jam Al-Awsath, Dan Mu’jam Al-Shaghir) yang tidak terdapat dalam kitab hadis yang enam (Al-Kutub Al-Sittah).
BAB III
KESIMPULAN

Setelah saya mempelajari makalah dengan tema tipologi penulisan kitab-kitab hadis, yang dapat saya simpulkan yaitu tentang:
Menurut terminologi ahli hadis, kata juz’ digunakan setidaknya untuk dua hal. Pertama, tipe penulisan kitab hadis dengan mengumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dari kalangan sahabat atau orang sesudahnya, seperti kitab juz’ ma rawahu abu hanifah’an al-shahabah karya abu ma’syar ‘abd al-karim ibn ‘abd al-shamad al-thabrani (w. 178 h). Kedua, tipe penulisan kitab yang memuat hadis-hadis yang membahas tentang topik tertentu secara panjang lebar dan luas. Seperti kitab Juz’ Raf’ Al-Yadayn Fi Al-Shalah Dan Juz’ Qiraah Al-Fatihah Khalaf Al-Imam Karya Imam Al-Bukhari.
Di samping penulisan hadis yang menggunakan tipe juz’, pada masa klasik dikenal pula penulisan kitab hadis dengan menggunakan tipe Athraf. Kata Atharaf merupak bentuk jamak dari Tharf. Secara bahasa, Athraf berarti pangkal-pangkal atau bagian-bagian yaitu bagian dari matan hadis yang dapat menunjukan keseluruhanya.
Secara terminologis tipe Athraf adalah tipe pembukuan hadis dengan menyebutkan pangkal hadis saja sebagai petunjuk pada matan hadis selengkapnya. Dengan kata lain tipe Athraf adalah tipe penulisan kitab hadis dengan menyebutkan sebagian hadis saja sebagai tanda kelanjutan hadis yang dimaksud atau tipe penulisan kitab hadis yang menghimpun hadis hanya awal matanya saja tanpa menyebutkan matan hadis seutuhnya.DAFTAR PUSTAKA

Indri. 2010. Studi Hadis, Jakarta: Kencana, Fajar Interpratama Offest


[1] Indri, Studi Hadis, fajar interpratama offest, jakarta: kencana,2010 hlm. 111
[2] Ibid, hlm. 112-113
[3] Ibid, hlm. 113-114
[4] Ibid, hlm. 114-115
[5] Ibid, hlm. 115-116
[6] Ibid, hlm. 116-117
[7] Ibid, hlm. 117-118
[8] Ibid, hlm. 119
[9] Ibid, hlm. 120-121
[10] Ibid, hlm. 122
[11] Ibid, hlm. 123
[12] Ibid, hlm. 124
[13] Ibid, hlm. 125
[14] Ibid, hlm.127
[15] Ibid, hlm. 127-128


EmoticonEmoticon

statcounter

Free counters!